Thông báo đăng ký tham gia viết bài tham gia Hội thảo khoa học quốc tế tại trường Đại học Sư phạm Quảng Tây - Trung Quốc
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số:  37 /TB-ĐHTTr

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Tuyên Quang, ngày 13   tháng  3  năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc viết bài tham gia Hội thảo khoa học quốc tế

tại trường Đại học Sư phạm Quảng Tây - Trung Quốc

 

Căn cứ thư mời viết bài tham gia Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 6 của trường Đại học Sư phạm Quảng Tây - Trung Quốc với chủ đề “Diễn đàn lịch sử Trung cổ Trung Quốc và nghiên cứu về Lĩnh Nam dưới góc nhìn sử học toàn cầu”.

Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên đăng ký tham gia viết bài cho Hội thảo với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Hội thảo: Từ ngày 27/7 đến ngày 30/7/2018.

2. Địa điểm: Khách sạn Quế Hồ, thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc.

3. Nội dung:

Hội thảo gồm các nhóm nội dung chính sau:

  • Nghiên cứu sử chính trị Trung cổ;
  • Các tộc người vùng biên với vương triều Trung Quốc;
  • Thư tịch nước ngoài với nghiên cứu Trung Quốc;
  • Tư liệu mới với xu hướng nghiên cứu mới về Trung cổ;
  • Nghiên cứu vùng Lĩnh Nam dưới góc nhìn sử học toàn cầu.

4. Ngôn ngữ, thời hạn đăng ký và gửi bài:

- Bài viết sử dụng tiếng Trung Quốc, trên giấy khổ A4.

- Thời gian gửi bản “tóm tắt” trước ngày 29/3/2018; gửi bản “toàn văn” trước ngày 29/6/2018 theo địa chỉ Email: ngan6777@gmail.com.  

Chi tiết đề nghị liên hệ TS. Vũ Văn Ngân - Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tê, ĐT: 0946.945.677

 5. Kinh phí tham gia Hội thảo:

Chi phí ăn, ở trong thời gia tham gia hội thảo do trường Đại học Sư phạm Quảng Tây đài thọ (trừ chi phí đi lại, phí làm visa do người tham dự tự chi trả).

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai nội dung thông báo này đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị mình.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, QLKH&HTQT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Bá Đức

 

Thư mời viết bài tham dự hội thảo khoa học quốc tế tại trường Đại học Sư phạm Quảng Tây - Trung Quốc (bản gốc)