Thông báo danh mục tài liệu hướng dẫn ôn tập cho thí sinh tham gia thi tuyển viên chức năm 2016
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Số:  137/TB-HĐTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 09  tháng 10  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Danh mục tài liệu hướng dẫn ôn tập

cho thí sinh tham gia thi tuyển viên chức năm 2016

 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 17/7/2017 của Ban chỉ đạo tuyển dụng viên chức năm 2016 tỉnh Tuyên Quang về tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2016.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Tân Trào biên soạn danh mục tài liệu hướng dẫn ôn tập cho thí sinh tham gia thi tuyển viên chức năm 2016.

(Có danh mục tài liệu đính kèm)

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, HĐTD.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
CHỦ TỊCH

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
TS. Nguyễn Khải Hoàn