Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2016
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

 

Số:  130/TB-ĐHTTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tuyên Quang, ngày 29  tháng 9  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2016

 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 17/7/2017 của Ban chỉ đạo tuyển dụng viên chức năm 2016 tỉnh Tuyên Quang về tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2016.

Trường Đại học Tân Trào đã thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự tuyển viên chức và tổng hợp danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển viên chức năm 2016.

(Có danh sách tổng hợp đính kèm)

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Đoàn Giám sát TD;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Lưu: VT, TCCT. (H03b)

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

PGS. TS. Nguyễn Bá Đức