Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Tân Trào