Thông báo hoàn thiện hồ sơ Nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018