Thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2016
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số: 206/TB-ĐHTTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 03  tháng 11  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Kết quả thi tuyển viên chức năm 2016

 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 17/7/2017 của Ban chỉ đạo tuyển dụng viên chức năm 2016 tỉnh Tuyên Quang về tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2016.

Trường Đại học Tân Trào tổ chức thi tuyển đảm bảo đúng quy định và tổng hợp kết quả thi tuyển, dự kiến thí sinh trúng tuyển.

(Có biểu tổng hợp kết quả  tuyển đính kèm)

Thông báo này được niêm yết công khai tại Bảng thông báo tầng 1 - Nhà A, Trường Đại học Tân Trào và đăng tải trên trang thông tin điện tử Website của Nhà trường.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Đoàn Giám sát tuyển dụng tỉnh;

- Hội đồng TD viên chức Nhà trường;

- Lưu: VT, TCCT. (H03b)

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

PGS. TS. Nguyễn Bá Đức