Thông báo lịch tiếp công dân thường xuyên tại phòng tiếp công dân của Trường Đại học Tân Trào
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số: 109/TB-ĐHTTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 31 tháng 8 năm 2017

                                                                             

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân thường xuyên
tại phòng tiếp công dân của Trường Đại học Tân Trào

 

            Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 2677/UBND-TCD ngày 29/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về tăng cương công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo,

 Để nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, đề nghị và công tác giải quyết đơn, thư của công dân theo quy định của pháp luật, Phòng Thanh tra – Pháp chế thông báo lịch tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Thanh tra – Pháp chế như sau:

            1. Thời gian tiếp công dân:

            1.1. Từ ngày 01 tháng 9 năm 2017, Phòng Thanh tra – Pháp chế trực tiếp tiếp công dân thường xuyên vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6, trừ ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) và thực hiện tiếp công dân đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ tại Phòng Thanh tra – Pháp chế (phòng 308 nhà A) của Trường Đại học Tân Trào.

            1.2. Cán bộ phụ trách tiếp công dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 28 Luật Tiếp công dân và Điều 11 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

            2. Căn cứ lịch tiếp công dân nêu trên, đề nghị các đơn vị trong nhà trường phối hợp với Phòng Thanh tra – Pháp chế thực hiện thẩm quyền, nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

            Trong quá trình thực hiện trường hợp có thay đổi, Phòng Thanh tra – Pháp chế có văn bản thông báo đến các đơn vị liên quan theo quy định./.

           

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường (b/c);

- Website trường;

- Lưu: VT, TTr-PC.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

PGS. TS Nguyễn Bá Đức