Thông báo tổ chức Hội thảo và mời viết bài tham gia hội thảo với chủ đề ''Các chuyên đề toán chọn lọc bậc trung học''