Thông báo trao tặng học bổng Kemitraan Negara Berkembang/ Học bổng cho các quốc gia đang phát triển của Chính phủ nước cộng hòa Indonesia