Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên cao đẳng, đại học
 

     UBND TỈNH TUYÊN QUANG

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

   Số: 352 / TTBD&PTNN - ĐHTT                      

              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                            Tuyên Quang, ngày 10 tháng 8 năm 2018

                                                                   

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên cao đẳng, đại học

Trường Đại học Tân Trào phối hợp với Học viện Quản lý giáo dục mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên Cao đẳng, Đại học.

1. Đối tượng tuyển sinh

Giảng viên, giáo viên trong các cơ sở giáo dục cao đẳng, đại học chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên và các cá nhân có nhu cầu trở thành giáo viên, giảng viên trong các trường cao đẳng và đại học. 

2. Thời gian (dự kiến):  Khai giảng ngày 22/9/2018

3. Địa điểm: Tại Trường Đại học Tân Trào.

4. Kinh phí của khóa học: 3.000.000/HV.

5. Hình thức học: học thứ 7, chủ nhật hàng tuần

 6. Hồ sơ: 

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng).

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân;

  • Bản sao có công chứng quyết định hoặc hợp đồng tuyển dụng (nếu có);

- 04 ảnh 3x4.

7. Liên hệ đăng ký và làm thủ tục: Trung tâm Bồi dưỡng & Phát triển nghề nghiệp (P.205- Nhà A) - Trường Đại học Tân Trào - Tuyên Quang.

- Tel: 0273.890.556 - Thường trực: 0918.417.983 (đ/c Hoa).

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường;

- Các đơn vị, cơ sở giáo dục (p/h);

- Lưu: VT, TTBD&PTNN

                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                (Đã ký)

 

 

                                                                                    PGS.TS. Nguyễn Bá Đức