Thông báo về tài liệu cuộc họp với Thường trực Tỉnh ủy
 

Ngày 14/3/2018, Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang sẽ làm việc với Đại học Tân Trào, mời các đ/c Lãnh đạo các đơn vị nghiên cứu báo cáo về "Kết quả thực hiện nhiệm vụ của ĐHTT sau 5 năm thành lập và phương án phát triển tới 2025" và chuẩn bị các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc. Báo cáo xem trong file đính kèm: /media/files/B%C3%A1o-c%C3%A1o-TTr-T%E1%BB%89nh-%E1%BB%A7y-2018(s%E1%BB%ADa-5-3-18).pdf