Thông báo về việc bồi dưỡng năng lực, phương pháp, kỹ thuật thiết kế bài thi tự luận, trắc nghiệm