Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019