Thông báo về việc nộp hồ sơ xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy đào tạo theo tín chỉ, năm học 2017-2018
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

 

Số: 23/TB-ĐHTTr

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên

Hệ chính quy đào tạo theo tín chỉ, năm học 2017-2018

 

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ được ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1838/QĐ-ĐHTT ngày 28/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào;

Trường Đại học Tân Trào thông báo cho sinh viên hệ chính quy đào tạo theo tín chỉ về hồ sơ xét, công nhận tốt nghiệp năm học 2017-2018 như sau:

1. Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp

Sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

b) Tích lũy đủ số tín chỉ quy định của chương trình đào tạo;

c) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;

đ) Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất đối với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và thể dục - thể thao;

e) Có đơn gửi Phòng Khảo thí-Đảm bảo chất lượng đề nghị xét tốt nghiệp.

f, Nộp đầy đủ học phí, kinh phí đào tạo theo quy định của trường;

g, Đạt chuẩn đầu ra theo quy định của trường đối với từng ngành cụ thể.

2. Hồ sơ đề nghị xét tốt nghiệp

- Đơn đề nghị xét tốt nghiệp: 01 bản (theo mẫu đăng tải trên website trường);

- Bảng điểm: 01 bản sao công chứng;

- Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng: 01 bản sao công chứng;

- Chứng chỉ Giáo dục thể chất: 01 bản sao công chứng;

- Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên: 01 bản sao công chứng;

- Chứng chỉ Tin học trình độ B trở lên hoặc chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản: 01 bản sao công chứng; (Nếu sinh viên đã có chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B, C cấp trước ngày 10/8/2016 sẽ có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản).

3. Thời gian nộp hồ sơ và xét tốt nghiệp

- Thời gian nộp hồ sơ: Đợt 1 (từ ngày 14/6/2018 đến ngày 20/6/2018); Đợt 2 (từ ngày 23/8/2018 đến ngày 30/8/2018); Liên hệ: thầy Bùi Trung Minh, Cán bộ phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng, Điện thoại 0983.789.102).

- Thời gian xét tốt nghiệp: Đợt 1 (dự kiến cuối tháng 6/2018); Đợt 2 (Dự kiến đầu tháng 9/2018).

4. Trách nhiệm của các đơn vị

- Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng: tổng hợp kết quả học tập và cấp bảng điểm toàn khóa học cho sinh viên.

- Phòng Đào tạo: cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất cho sinh viên đã hoàn thành chương trình môn học.

- Phòng Quản lý sinh viên: tổng hợp kết quả rèn luyện toàn khóa học cho sinh viên, xác nhận việc sinh viên đã hoàn thành các khoản thu nộp tại Ký túc xá và hướng dẫn sinh viên làm giấy thanh toán trước khi ra trường.

- Phòng Kế hoạch - Tài vụ: rà soát việc thu nộp học phí (kinh phí đào tạo) và xác nhận sinh viên đã hoàn thành việc thu nộp học phí toàn khóa học.

- Trung tâm Thông tin - Thư viện: rà soát việc mượn, trả sách của sinh viên và xác nhận sinh viên đã hoàn thành việc trả sách trước khi ra trường.

- Các khoa chịu trách nhiệm đôn đốc sinh viên thu nộp học phí (kinh phí đào tạo), phí ở Ký túc xá, trả sách thư viện và triển khai tới sinh viên nội dung thông báo trên để thực hiện.

Đề nghị các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường;

- Các đơn vị (t/h);

- Website trường (t/h);

- Lưu: VT, KT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Nguyễn Bá Đức

 

 

Mẫu đơn đề nghị xét tốt nghiệp

Mẫu đơn đề nghị hoãn xét tốt nghiệp