Thông báo về việc sử dụng chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ