Thông báo xét chọn học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2018 - 2019
 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

***

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 8 năm 2018

Số:    TB/HSV

 

           

THÔNG BÁO

V/v xét chọn học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2018 - 2019

Căn cứ Công văn số 23 CV/QHTSV của Quỹ hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam năm học  2018 – 2019 về việc xét chọn học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2018 – 2019. Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tân Trào triển khai học bổng dành cho sinh viên năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:

I. Thông tin về học bổng

1. Đối tượng: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và đang học tập tại Trường Đại học Tân Trào

2. Giá trị học bổng: 5.000.000 đồng/suất.

3. Số lượng học bổng: 100 suất.

4. Thời gian tổ chức Lễ trao học bổng: Dự kiến tháng 10 năm 2018

5. Điều kiện xét duyệt học bổng

5.1. Điều kiện bắt buộc

Sinh viên được xét duyệt phải đảm bảo đồng thời 2 điều kiện sau:

- Sinh viên chưa nhận học bổng của các cơ quan, tổ chức khác trong năm 2018 (tính đến thời điểm xét trao học bổng vào cuối tháng 9 năm 2018).

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: Gia đình là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo. Những trường hợp khó khăn khác mà không có chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo thì cần nêu rõ và chi tiết hoàn cảnh gia đình (trong phần khai lý lịch hồ sơ).

5.2. Điều kiện ưu tiên

* Hoàn cảnh gia đình, bản thân

- Sinh viên có địa chỉ thường trú tại các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

- Sinh viên mồ côi cha, mẹ.

- Sinh viên có cha, mẹ, anh, chị em ruột hoặc bản thân bị bệnh, bị khuyết tật.

* Thành tích của bản thân

- Có kết quả tốt trong học tập, nghiên cứu khoa học trong năm học 2017 – 2018.

- Có hành động dũng cảm bảo vệ, cứu người, cứu nạn; đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

- Có thành tích trong công tác Đoàn, Hội và phong trào học sinh, sinh viên năm học 2017 - 2018.

- Ưu tiên các bạn đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt” các cấp.

II. Hồ sơ đề nghị trao học bổng

Hồ sơ gồm có:

1) Công văn đề nghị xét trao học bổng của tỉnh đoàn hoặc của Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, Đại học Huế, Hội Sinh viên Việt Nam các trường cao đẳng, đại học, học viện trực thuộc trung ương; kèm danh sách trích ngang hoàn cảnh gia đình, thành tích học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện của sinh viên (có mẫu kèm theo).

2) Đơn đăng ký học bổng (đề nghị tải File đính kèm: Mẫu đơn)

3) Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo (nếu có).

4) Bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận về thành tích học tập; thành tích  cứu người, cứu nạn; thành tích trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (nếu có).

5) Chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên photo của các sinh viên được giới thiệu.

III. Phương thức và thời hạn gửi hồ sơ học bổng

1. Phương thức gửi hồ sơ

Hồ sơ đề nghị trao học bổng có thể gửi theo 3 phương thức sau: Mỗi Liên chi hội giới thiệu không quá 02 hồ sơ.

2. Thời hạn gửi hồ sơ

Hồ sơ đề nghị trao học bổng gửi về Phòng Quản lý sinh viên cho Cô Nguyễn Thị Thùy trước ngày 10/9/2018. Lưu ý: Hồ sơ sẽ không được trả lại.

Hội Sinh viên trường đề nghị Liên chi hội trực thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam thông tin rộng rãi tới sinh viên và hỗ trợ sinh viên trong quá trình gửi hồ sơ về cơ quan thường trực học bổng.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy  

Điện thoại: 01654086205

Email: nguyenthuy.hssv@gmail.com

Nơi nhận:

- Đảng ủy, BCH (B/c);

-  Đoàn trường (B/c);

- Lưu VP.

TM BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

[đã ký]

 

Nguyễn Thị Thùy