Viết bài đăng Bản tin Giáo dục và khoa học công nghệ của nhà trường
 
Với mục đích đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học, các kết quả nghiên cứu, các sáng kiến kinh nghiệm tiêu biểu áp dụng trong công tác đào tạo thuộc các chuyên ngành Nông-lâm-ngư nghiệp, khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế; thông tin về các kết quả nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường và của ngành giáo dục.

Bản tin Giáo dục và Khoa học công nghệ của trường dự kiến xuất bản số đầu tiên vào tháng 10/2013. Để phục vụ cho công tác xuất bản và có cơ sở để xuất bản các số tiếp theo, nhà trường đề nghị cán bộ, giáo viên, sinh viên trong trường tham gia viết bài cho Bản tin.

Thể lệ viết và gửi bài cho Bản tin Giáo dục và Khoa học công nghệ như sau:

1. Bản tin Giáo dục và Khoa học công nghệ của nhà trường không nhận đăng các bài viết đã được công bố trên những ấn phẩm khác.

. Bài viết từ 4 - 5 trang khổ A4 (đánh trên Word), font chữ Time New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 14, định dạng lề trên (top) 2,0cm, lề dưới (bottom) 2,0cm, lề trái (left) 3,0cm, lề phải (right) 2cm. Khoảng cách dòng (line spacing) 1.2pt, khoảng cách đoạn (paragraph) 6pt. Các công thức Toán học dùng MathType, số của công thức đánh phía bên phải. Công thức hóa học có thể dùng ACD/Chem sketch hoặc Science Helper for Word); Bảng biểu, hình vẽ phải nhỏ gọn, rõ ràng. Tên bảng biểu đặt ở phía trên, tên hình vẽ đặt ở phía dưới. Hình và bảng đều phải đánh số thứ tự. Sử dụng thuật ngữ và các kí hiệu thông dụng, nếu là thuật ngữ mới thì cần chú thích thuật ngữ xuất xứ; dùng đơn vị đo lường hợp pháp hoặc đã được thống nhất trong chuyên môn hẹp.

3. Bài viết phải có phần tóm tắt (Summery) bằng tiếng Anh (in nghiêng) đặt ở cuối bài báo. Tóm tắt cần nêu rõ nội dung chính của bài báo, kết quả nghiên cứu và đóng góp của công trình. Tóm tắt từ 5 - 7 dòng.

4. Bài viết phải cô đọng, súc tích, bố cục rõ ràng, nội dung bài gồm bốn phần chính: Đặt vấn đề, nội dung nghiên cứu, kết luận và tài liệu tham khảo. Danh mục Tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự ABC, cụ thể như sau:
- Đối với sách, luận án: [Số thứ tự]. Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành, (năm xuất bản), tên công trình (in nghiêng), nhà xuất bản, nơi xuất bản. Ví dụ: [1]. Đỗ Hải Yến (2011), Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị, Luận án Tiến Sĩ, Trường Đại Học Y Hà Nội, Hà Nội.
- Đối với bài báo: [Số thứ tự]. Tên tác giả (năm công bố), “tên bài báo”, tên tạp chí (in nghiêng), (số), các số trang (gach chân giữa 2 số). Ví dụ: [1]. Nguyễn Văn Giáp (2011), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”, Di truyền học ứng dụng, (Số 98), tr. 10-16.

5. Cuối bài ghi rõ: Họ tên, học hàm, học vị, chức danh khoa học (nếu có) của tác giả, địa chỉ liên hệ, điện thoại, Email.

6. Bài viết gửi Bản tin gồm 1 bản in và 1 file (gửi qua email).

7. Địa chỉ liên hệ và gửi bài:
Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế - Phòng 106, tầng 1 nhà làm việc - trường Cao đẳng Tuyên Quang
Email: tkp.trangkieu@gmail.com hoặc qlkh.htqt.tq@gmail.com.
ĐT: 0273.891.268; 093.8086789

Phòng QL khoa học và Hợp tác quốc tế