Đại hội chi bộ phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng, trường Đại học Tân Trào nhiệm kỳ 2017 - 2020
 
Thực hiện công văn số 102-CV/ĐU ngày 24/2/2017 của Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020; Được sự nhất trí của Đảng uỷ trường Đại học Tân Trào, ngày 08/9/2017, Chi bộ phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Tham dự Đại hội có 8/8 đảng viên của chi bộ (07 ĐV chính thức, 01 ĐV dự bị).

Đại hội đã tập trung trí tuệ giải quyết 2 nhiệm vụ cơ bản: Đánh giá kết quả lãnh chỉ đạo Chi bộ thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 -2017 và phương hướng lãnh chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020; Bầu Bí thư, Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Kết quả là đồng chí Đoàn Thị Phương Lý được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Thị Thu Hà được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Chi bộ phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng nhiệm kỳ 2017-2020.
Đại hội Chi bộ phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng nhiệm kỳ 2017-2020 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ đảng viên của Chi bộ, nhằm tiếp tục quán triệt và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Đại học Tân Trào và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI, NQ số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.  
Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên trong toàn Chi bộ đoàn kết, nhất trí, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra.
Một số hình ảnh trong Đại hội: