Nghiên cứu sinh Phan Thị Hồng Nhung bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Triết học
 
Ngày 30/7/2019, tại Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Nghiên cứu sinh Phan Thị Hồng Nhung đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học, chuyên ngành CNDVBC & CNDVLS với đề tài “Mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế của Việt Nam.”

Dự buổi lễ có đại biểu, lãnh đạo Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; các nhà khoa học là thành viên Hội đồng chấm luận án, cán bộ hướng dẫn; đoàn Trường Đại học Tân Trào do TS. Nguyễn Khải Hoàn - Phó Hiệu trưởng làm trưởng đoàn và các thành viên.

Tân Tiến sĩ Phan Thị Hồng Nhung chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng chấm Luận án, cán bộ hướng dẫn khoa học và TS. Nguyễn Khải Hoàn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào

Dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Vũ Hoàng Công Luận án đã đạt được một số điểm mới đáng chú ý:

Luận án góp phần làm rõ hơn một số vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của mối quan hệ qua lại giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế đối với sự nghiệp phát triển và bảo vệ đất nước hiện nay.

Những giải pháp được đề xuất trong Luận án (xuất phát từ hiện thực) góp phần làm sáng tỏ định hướng xã hội chủ nghĩa trong hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Luận án góp phần cung cấp luận cứu khoa học nhằm nâng cao nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế.

Hội đồng chấm luận án đánh giá Luận án là công trình khoa học độc lập và công phu, nghiêm túc, thực hiện được mục đích và nhiệm vụ đặt ra. Luận án đáp ứng đầy đủ về nội dung và hình thức là một luận án Tiến sĩ Triết học. Hội đồng nhất trí với 7/7 phiếu tán thành về việc công nhận trình độ và cấp Bằng Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Phan Thị Hồng Nhung.

TS. Nguyễn Khải Hoàn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào chúc mừng Tân Tiến sĩ Phan Thị Hồng Nhung

Đồng nghiệp chúc mừng Tân Tiến sĩ Phan Thị Hồng Nhung

Tin - Ảnh: Trung tâm Thông tin - Thư viện