Trường Đại học Tân Trào tham dự Hội nghị hưởng ứng '' Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam''; phát động cuộc thi '' tìm hiểu pháp luật trực tuyến'' và triển khai bộ luật hình sự năm 2015
 
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Văn bản số 2076/BTP-PBGDPL ngày 20/6/2017 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017; Kế hoạch Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 số 83/KH-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch Công tác pháp chế năm học 2017-2018 số 190/KH-ĐHTTr ngày 09/10/2017 và Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 số 194/KH-ĐHTTr ngày 16/10/2017 của Trường Đại học Tân Trào, sáng ngày 09/11/2017, đông đảo giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Tân Trào đã tích cực tham dự Hội nghị Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017, phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2017” và triển khai Bộ luật Hình sự năm 2015, do UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức tại Trung tâm hội nghị tỉnh Tuyên Quang.

Tham dự Hội nghị này, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Tân Trào đã được nghe và tiếp thu toàn bộ nội dung Diễn văn hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang trình bày.

Ở phần tiếp theo của chương trình Hội nghị, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Tân Trào đã được tham dự và chứng kiến lễ Phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2017” vòng 3 và vòng 4 do đồng chí Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang trực tiếp  phát động.

Cũng tại hội nghị này, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Tân Trào đã tích cực học tập, tiếp thu nội dung Tài liệu Triển khai Bộ luật Hình sự năm 2015; được tiếp thu các nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 do đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp trực tiếp triển khai, phổ biến.

Việc tham dự Hội nghị hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017, phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2017” và triển khai Bộ luật Hình sự năm 2015 của đông đảo giảng viên và sinh viên Trường Đại học Tân Trào có ý nghĩa rất thiết thực trong việc hưởng ứng, thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017. Việc làm này cũng góp phần tạo chuyển biến mới về chất trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời, phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật  của cán bộ, công chức, viên chức và người học trong nhà trường. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; góp phần thực hiện tốt Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2017 - 2018 và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 mà nhà trường đã đề ra.  

Dưới đây là một số hình ảnh giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Tân Trào tham dự Hội nghị hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017, phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2017” và triển khai Bộ luật Hình sự năm 2015, do UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức ngày 09/11/2017 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Tuyên Quang:

          

Tin bài và ảnh: Phùng Thị Thanh