Trung tâm thông tin thư viện bổ sung giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ năm học 2015- 2016
 
  Thực hiện công văn số 1491/ĐHTTr ngày 17/8/2015 của Hiệu trưởng trường ĐH Tân Trào V/v bổ sung giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ năm học 2015- 2016; TT TT-TV đề nghị Các đơn vị phòng, khoa, trung tâm, bộ môn:

     - Phổ biến địa chỉ website học liệu của trườ đến cán bộ, học sinh sinh viên trong trường, địa chỉ website  http://tttttv.daihoctantrao.edu.vn;

       - Làm đề nghị bổ sung danh mục giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ năm học 2015- 2016 gửi Trung tâm TT-TV (theo mẫu).

       - Văn bản gửi về Trung tâm Thông tin – Thư viện (đ/c Hoàng Thị Lan Phương) trước ngày 31/08/2014.

          Mẫu bổ sung tài liệu xin tải tại đây.

Ths. Lê Anh Nhật - GĐ Trung tâm thông tin thư viện