Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ liên thông đào tạo theo hình thức chính quy, VLVH đợt 2 năm 2017
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số:  239/KH-ĐHTTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày  27 tháng 11  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ liên thông

đào tạo theo hình thức chính quy, VLVH đợt 2 năm 2017

 

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

Căn cứ Thông báo số 136/TB-BGDĐT ngày 7/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chỉ tiêu tuyển sinh đăng ký năm 2017;

Căn cứ Kế hoạch số 40/KH-ĐHTTr ngày 08/3/2017 của Trường Đại học Tân Trào về việc tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, liên thông vừa làm vừa học năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-ĐHTTr ngày 19/7/2017 của Trường Đại học Tân Trào về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hình thức VLVH;

Căn cứ Kế hoạch biên chế năm học 2017 - 2018 của nhà trường;

Trường Đại học Tân Trào xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh hệ Đại học, cao đẳng liên thông, đào tạo theo hình thức chính quy, VLVH đợt 2 năm 2017, cụ thể như sau:

I. Ngành tuyển sinh, môn thi tuyển sinh:

1. Ngành tuyển sinh:

1.1. Đại học liên thông chính quy

- Quản lý đất đai.

1.2. Đại học liên thông VLVH

- Giáo dục Mầm non.

- Giáo dục Tiểu học.

- Kế toán.

2. Môn thi tuyển sinh:

2.1. Hệ Đại học:

- Ngành Giáo dục Mầm non, thi 03 môn: Văn; Tâm lý - Giáo dục; Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non - phát triển và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục Mầm non.

- Ngành Giáo dục Tiểu học, thi 03 môn: Toán, Tâm lý - Giáo dục; PPDH Toán - Tiếng Việt ở Tiểu học.

- Ngành Quản lý đất đai, Kế toán: Xét tuyển.

2.2. Hệ Cao đẳng:

- Ngành Giáo dục Mầm non, thi 03 môn: Văn; Tâm lý - Giáo dụ ; Phương pháp cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh.

- Ngành Giáo dục Tiểu học, thi 03 môn: Toán, Tâm lý - Giáo dục; PPDH Toán - Tiếng Việt ở Tiểu học.

II. Địa điểm, thời gian tổ chức

1. Địa điểm thi: 01 điểm thi tại Trường Đại học Tân Trào (Km6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh tuyên Quang).

2. Thời gian thi: Từ ngày 16/12/2017 đến ngày 18/12/2017, cụ thể như sau:

- Ngày 16/12/2017:

+ Buổi sáng : 8 giờ, thí sinh có mặt tại phòng thi để học tập quy chế, bổ sung và điều chỉnh những sai sót trong hồ sơ đăng ký dự thi.

+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút, thi Môn 1.    

- Ngày 17/12/2017:      

+ Buổi sáng: 06 giờ 30 phút, thi Môn 2.

+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút, thi Môn 3.    

 - Ngày 18/05/2017: Dự trữ    

3. Tổ chức chấm thi, lập phương án điểm trúng tuyển và gọi thí sinh trúng tuyển nhập học

- Từ ngày 19/12/2017 đến ngày 22/12/2017:  Dồn túi, làm phách, chấm thi, vào điểm, lên điểm, xây dựng ph­ương án điểm trúng tuyển, in giấy báo kết quả.

- Ngày 24/12/2017: Nhập học, tổ chức học tập theo quy chế.

III. Tổ chức thực hiện  

1. Các ban của Hội đồng tuyển sinh: Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng Quy chế tuyển sinh và Kế hoạch của nhà trường.  

2. Các phòng, khoa, trung tâm: Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Trường (b/c);                                        

- Phòng PA83 C.an tỉnh (p/h);

- TT Hội đồng tuyển sinh;

- Các đơn vị liên quan (t/h);

- L­ưu VT, ĐT.

HIỆU TR­ƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

PGS. TS. Nguyễn Bá Đức