Thông báo mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT hệ Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2017
 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
Số : 75/TB-ĐHTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên  Quang, ngày 12 tháng 7  năm 2017

 

THÔNG BÁO

MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐKXT HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017

 

1. Hệ Đại học.

1.1. Xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia năm 2017.

Đối tượng

Khu vực

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

  Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT

15,5

15,0

14,5

14,0

UT2

  Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT

14,5

14,0

13,5

13,0

UT1

  Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT

13,5

13,0

12,5

12,0

1.2. Xét tuyển theo kết quả học tập tại trường THPT:

Tổng điểm tổng kết năm học lớp 12 của 3 môn học (theo tổ hợp đăng ký xét tuyển) đạt : 18 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên).

2. Hệ cao đẳng.

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

                                                       

KT. HIỆU TRƯỞNG.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

TS. Nguyễn Khải Hoàn