Tuyển sinh lớp bồi dưỡng giá trị sống và đào tạo kỹ năng sống dành cho học sinh, sinh viên
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số: 2450/TB - ĐHTTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 12 năm 2015

                                   

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 Lớp bồi dưỡng giá trị sống và đào tạo kỹ năng sống

(Dành cho học sinh và sinh viên)

 

Kính gửi:...............................................................................

       Căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Trường Đại học Tân Trào mở lớp bồi dưỡng giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh và sinh viên Cao đẳng, Đại học.

     1. Đối tượng tuyển sinh

     Học sinh phổ thông và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học có nhu cầu được bồi dưỡng, giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống. 

     2. Chương trình và kinh phí học tập

      - Chương trình cho học sinh phổ thông: 05 chuyên đề, trong đó mỗi chuyên đề gồm 04 kỹ năng. Mỗi buổi học 01 kỹ năng.

      - Kinh phí học tập: 50.000đ/buổi. Toàn khóa: 1.000.000đ/học viên/khóa học.

      - Chương trình cho học sinh, sinh viên: 04 chuyên đề, trong đó mỗi chuyên đề gồm 04 kỹ năng. Mỗi buổi học 01 kỹ năng.

      - Kinh phí học tập: 50.000đ/buổi. Toàn khóa: 800.000đ/học viên/khóa học.

        - Học viên có thể lựa chọn các chuyên đề học theo nhu cầu. Tích lũy đủ tổng số chuyên đề của mỗi khóa sẽ được Trường Đại học Tân Trào cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

     3. Thời gian khai giảng và hình thức học:

- Dự kiến thời gian khai giảng: Khóa 1 từ ngày 16/01/2016.

- Hình thức học tập: Học các ngày cuối tuần (T7, CN).

- Tuyển sinh liên tục, khai giảng khi đủ số lượng 30 học viên trở lên.

     4. Liên hệ đăng ký và làm thủ tục: Trung tâm Đào tạo kỹ năng và Bồi dưỡng nghiệp vụ (P.305- Nhà A) - Trường Đại học Tân Trào. Địa chỉ: Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang; Tel: 0273.890.556 hoặc 0915.865.668 (thầy Thể).

     Hòm thư điện tử email: trungtamdtkn@gmail.com

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường;

- Các đơn vị, cơ sở giáo dục (phối hợp);

- Lưu: VT. TTĐTKN&BDNV

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Khải Hoàn

 

 

Kế hoạch tổ chức chương trình Giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống

Chương trình kỹ năng sống cho sinh viên Cao đẳng, Đại học

Chương trình kỹ năng sống cho học sinh tiểu học