Danh sách cán bộ Ban Xây dựng cơ bản

01

Họ và tên: Nguyễn Bá Đức

Chức vụ: Hiệu trưởng - Trưởng ban

 

02

Họ và tên: Nguyễn Thành Nam

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Điện thoại: 0912 600 307

Email: thanhnamxdtq@gmail.com

03

Họ và tên: Bùi Mạnh Dũng

Chức vụ: Ủy viên

Điện thoại:

CQ: 0273 892322

DĐ: 0974 505 606

Email: dungtctq@gmail.com

04

Họ và tên: Lê Quang Minh

Chức vụ: Ủy viên

Điện thoại: 0913 643 899

Email: leminh.kts@gmail.com

05

Họ và tên: Trần Thị Định

Chức vụ: Ủy viên

Điện thoại: 0979 264 709

Email: dinhdhtt@gmail.com

06

Họ và tên: Đinh Thị Anh

Chức vụ: Ủy viên

Điện thoại: 0975 886 438

Email: ngoclan256@gmail.com

07

Họ và tên: Phạm Hồng Thuận

Chức vụ: Ủy viên

Điện thoại: 0946 543 834

Email: thuankhtv@caodangtuyenquang.edu.vn

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên