I. Giới thiệu chung:

- Phòng Kế hoạch – Tài vụ trường Đại học Tân Trào tiền thân là bộ phận Tài vụ trực thuộc phòng Tổng hợp – Hành chính trường Cao đẳng Tuyên Quang, được thành lập theo Quyết định số 1356/QĐ-TCCT ngày 07/12/2011 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Tuyên Quang, đến ngày 14/8/2013 trường Đại học Tân Trào được thành lập trên cở sở nâng cấp từ trường Cao đẳng Tuyên Quang theo Quyết định số 1404/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phòng được đổi tên thành phòng Kế hoạch - Tài vụ trường Đại học Tân Trào, trực thuộc Lãnh đạo trường Đại học Tân Trào;

- Hiện tại phòng có 09 cán bộ, trong đó: Nam: 05 đ/c; Nữ: 04 đ/c:

- Đảng viên: 06 đ/c; Công đoàn viên: 03 đ/c;

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 01 đ/c; Cử nhân 07 đ/c; Trung cấp 01 đ/c;

II. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tài vụ:

1. Chức năng: Phòng Kế hoạch - Tài vụ là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng tổ chức và quản lý công tác kế hoạch, tài chính, kế toán và XDCB của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

a. Công tác Kế hoạch:

- Xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn và dài hạn, kế hoạch xây dựng, cải tạo sửa chữa và mua sắm cơ sở vật chất trong nhà trường.

- Đầu mối tổng hợp và xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm.

- Hướng dẫn các đơn vị trong Trường xây dựng kế hoạch nhiệm vụ và kế hoạch ngân sách hàng năm.

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng kế hoạch phân bổ kinh phí và hướng dẫn các đơn vị triển khai sử dụng kinh phí đã được phân bổ.

- Kiểm tra và thực thi các khoản thu, chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, mua bán, sửa chữa, thanh lý tài sản và nguồn hình thành tài sản, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản; thẩm định các báo giá, thẩm định tài chính của các hợp đồng, chương trình, dự án.

- Kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch nhiệm vụ và kế hoạch ngân sách hàng năm của các đơn vị để trình phương án điều chỉnh kinh phí cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ cụ thể.

b. Công tác Tài chính:

- Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện đúng chế độ chính sách, các quy định, quy trình về tài chính. 

- Lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của Nhà nước.

- Lập các báo cáo về tài chính phục vụ công tác quản lý của Trường.

- Lập báo cáo công khai các chỉ tiêu tài chính theo quy định.

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị có nguồn thu lập báo cáo thu - chi theo quy định và các báo cáo về tài chính phục vụ công tác quản lý.

- Thực hiện và hướng dẫn thực hiện chế độ lưu trữ tài liệu, sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.

- Thực hiện công tác kiểm tra thu chi nội bộ.

- Xây dựng Quy chế quản lý tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ theo định hướng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức:

01

Họ và tên: Bùi Mạnh Dũng

Chức vụ: Trưởng phòng - Kế toán trưởng

Điện thoại: CQ 0273 892322 - DĐ 0974 505 606

Email: dungtctq@gmail.com

02

Họ và tên: Nguyễn Thị Lý

Chức vụ: Kế toán viên

Điện thoại: CQ 0273 892014
                     DĐ 01683 386 789

Email: lykhtv@dhtttuyenquang.edu.vn

03

Họ và tên: Nguyễn Thị Duyên

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0949 194 224

Email: nguyenduyen72.tq@gmail.com

04

Họ và tên: Đinh Thị Anh

Chức vụ: Kế toán các khoản Bảo hiểm -Thuế - Kế toán BQL XDCB

Điện thoại: 0975 886 438

Email: ngoclan256@gmail.com

 

05

Họ và tên: Vũ Anh Sơn

Chức vụ: Kế toán CCDC và TSCĐ

Điện thoại: 0986 618 919

Email: anhson237@gmail.com

06

CN Phạm Hồng Thuận - Thủ quỹ, phụ trách công tác thu học phí

Điện thoại: 0946 543 834

Email: thuankhtv@caodangtuyenquang.edu.vn

 

07

Họ và tên: Đặng Thị Huyền

Chức vụ: Kế toán viên

Điện thoại: 

Email: 

 

IV. Liên hệ:

- Trưởng phòng: Phòng 204 (tầng 2) nhà hành chính - Đại học Tân Trào

- Bộ phận Kế toán: Phòng 208 (tầng 2) nhà hành chính - Đại học Tân Trào

- Bộ phận Kế hoạch và XD: Phòng 101 (tầng 1) nhà hành chính – Đại học Tân Trào

ĐT: 0273 892 014; Email: kehoachtaivudhtt@gmail.com

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên