Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên góp phần phát triển và nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng, bổ sung cho Chi bộ những đảng viên mới có trình độ chuyên môn, năng lực công tác và phẩm chất chính trị. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của Chi bộ Trung tâm Thể dục – Thể thao, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, ngày 6/09/2016, quần chúng Phạm Thị Quyên đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giới thiệu về Trung tâm Thể dục thể thao