Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Trung tâm Thể dục – Thể thao

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên góp phần phát triển và nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng, bổ sung cho Chi bộ những đảng viên mới có trình độ chuyên môn, năng lực công tác và phẩm chất chính trị. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của Chi bộ Trung tâm Thể ...

Giới thiệu về Trung tâm Thể dục thể thao

Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Phòng Quản lý Sinh viên

Hội thảo khoa học