Thông báo Chương trình học bổng Chính phủ AUSTRALIA
 

Trường Đại học Tân Trào thông báo chương trình học bổng Chính phủ Australia dành cho các ứng viên Việt Nam suất sắc có nguyện vọng học sau đại học (Thạc sỹ và Tiến sỹ) tại Australia năm 2014/niên khóa 2015.

Nội dung học bổng:  

                Xin mời xem chi tiết và tải về tại đây:   Thong-bao-chuong-trinh-Hoc-bong-CP-AUstralia.doc