Trường CĐTQ bảo vệ đề tài NCKH cấp tỉnh
 
Ngày 29/8/2011, trường CĐTQ đã bảo vệ đề tài NCKH cấp tỉnh: "Nghiên cứu, khai thác và ứng dụng phần mềm LaTeX trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang" do TS. Nguyễn Bá Đức làm chủ nhiệm. Kết quả được Hội đồng nhất trí đánh giá có tác dụng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đáp ứng được nhu cầu phát triển các phần mềm mã nguồn mở trên địa bàn tỉnh và có khả năng ứng dụng cao. Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu chấm điểm nghiệm thu và xếp loại Khá.

Ngày 29/8/2011, trường CĐTQ đã bảo vệ đề tài NCKH cấp tỉnh: "Nghiên cứu, khai thác và ứng dụng phần mềm LaTeX trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang" do TS. Nguyễn Bá Đức làm chủ nhiệm. Kết quả được Hội đồng nhất trí đánh giá có tác dụng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đáp ứng được nhu cầu phát triển các phần mềm mã nguồn mở trên địa bàn tỉnh và có khả năng ứng dụng cao. Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu chấm điểm nghiệm thu và xếp loại Khá.

Các tin bài cũ hơn