Cơ cấu tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Tân Trào
 

CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tân Trào được cấu thành bởi 01 Chi đoàn Cán bộ Giáo viên và 06 Liên chi đoàn Khoa với 46 chi đoàn

1. Chi đoàn Cán bộ - Giáo viên

2. Liên chi đoàn khoa Tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ

3. Liên chi đoàn khoa Xã hội và Văn hóa - Du lịch

4. Liên chi đoàn khoa Giáo dục Tiểu học

5. Liên chi đoàn khoa Giáo dục Mầm non

6. Liên chi đoàn khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp

7. Liên chi đoàn khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Để các hoạt động của đoàn trường diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả cao nhất, Ban chấp hành Đoàn trường đã thành lập các ban: (5 ban)

1- Tiểu ban Công tác văn phòng.                                                 

​2- Tiểu ban Xung kích và Tình nguyện.

​3- Tiểu ban Phong trào, Văn hóa và Văn nghệ.

​4- Tiểu ban Thể dục thể thao.

​5- Tiểu ban Thi đua, Khen thưởng và Kỷ luật.

Danh sách Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tân Trào nhiệm kỳ 2017 – 2019.

1.

 Phạm Thị Kiều Trang

 Chức vụ: Bí thư

 Sđt: 0914.966.689

 Đơn vị trực thuộc: Khoa Kinh tế & QTKD

 

2.

 Đỗ Hải Yến.

 Chức vụ: Phó Bí thư, Bí thư Liên chi đoàn khoaGiáo dục Mầm Non

 Sđt: 0978.457.229

 Đơn vị trực thuộc: Phòng QLKH & HTQT

 

3.

 Nguyễn Văn Thành

 Chức vụ: UV BTV, Bí thư Chi đoàn CBGV, Bí thư Liên chi đoàn khoa Tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ

 Sđt: 0972.162.530

 Đơn vị trực thuộc: Trung tâm Thể dục thể thao

 

4.

 Hà Thị Thùy Linh

 Chức vụ: UV BTV

 Sđt: 01666.677.723

 Đơn vị trực thuộc: Khoa Văn hóa Du lịch

 

5. 

 Nguyễn Thị Thùy

 Chức vụ: UV BTV, Bí thư Liên chi đoàn khoa Giáo dục Tiểu học, Bí thư Liên chi khoa Xã hội, Văn hoá- Du lịch

 Sđt: 01654.086.205

 Đơn vị trực thuộc: Phòng Quản lý sinh viên

 

20

6.

 Nguyễn Khánh Duy

 Chức vụ: UV BCH, Bí thư Liên chi đoàn khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp

 Sđt: 0972.807.689

 Đơn vị trực thuộc: Khoa Nông, Lâm, Ngư nghiệp

 

7. 

 Trần Thị Kim Oanh

 Chức vụ: UV BCH, Bí thư Liên chi khoa Kinh tế & QTKD

 Sđt: 01674.699.489

 Đơn vị trực thuộc: Phòng Đào tạo

 

8. 

 Triệu Kim Cúc

 Chức vụ: UV BCH

 Sđt: 0163 6.010.999

 Đơn vị trực thuộc: TT Thông tin – Thư viện

 

9. 

 Trịnh Thu Huyền

 Chức vụ: UV BCH

 Sđt: 0985.766.855

 Đơn vị: Lớp ĐH Văn truyền thông k1

 

10. 

 Đàm Xuân Quỳnh

 Chức vụ: UV BCH, Phó Bí thư Liên chi đoàn khoa Giáo dục Tiểu học.

 Sđt: 01676.174.755

 Đơn vị: Lớp ĐH Tiểu học AK2.

 

11. 

 Vũ Thị Vân

 Chức vụ: UV BCH, Phó Bí thư Liên chi đoàn khoa Giáo dục Mầm Non

 Sđt: 01205.664.618

 Đơn vị: Lớp ĐH Mầm non K2

 

12.

 Hoàng Mạnh Hồng

 Chức vụ: UV BCH, Phó Bí thư Liên chi đoàn khoa Tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ

 Sđt: 01625.541.234

 Đơn vị: Lớp Sư phạm Toán Lý K1

 

13. 

 Bùi Khánh Ly

 Chức vụ: UV BCH, Phó Bí thư Liên chi khoa Kinh tế & QTKD

 Sđt: 0987.326.678

 Đơn vị: Lớp Kế toán BK2

 

14. 

 Phùng Tiến Thông

 Chức vụ: UV BCH, Phó Bí thư Liên chi khoa Xã hội, Văn hóa - Du lịch

 Sđt: 0962.192.667 

 Đơn vị: Lớp văn truyền thông AK1

 

15. 

 Linh Hữu Khương

 Chức vụ: UV BCH, Phó Bí thư Liên chi đoàn khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp

 Sđt: 0979.510.244

 Đơn vị: Lớp Quản lý đất đai K2