Điều lệ của Hội sinh viên Việt Nam (Sửa đổi, bổ sung)
 

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm