Hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội sinh viên Việt Nam
 

Chi tiết xem tại file đính kèm