Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2017)
 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

***

Số:    01-KH/HSV

 

 

 

Tuyên Quang, ngày  12  tháng 12 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm

Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam

 (09/01/1950 - 09/01/2017)

 

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-TWHSV ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2017;

 Căn cứ Hướng dẫn số 86/HDTWHSV về việc thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học  2016 - 2017 của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Tân Trào;

Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Tân Trào xây dựng Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam  (09/01/1950 - 09/01/2017) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, sinh viên về truyền thống của học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; thông qua các hoạt động giúp sinh viên hiểu rõ về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của sinh viên về vai trò đặc biệt của sinh viên trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc và trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Thông qua các hoạt động, đẩy mạnh việc triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động xã hội; thể hiện vai trò người bạn đồng hành với sinh viên của Hội Sinh viên Việt Nam; góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động phải được triển khai nghiêm túc tại các Liên Chi hội, Chi hội; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. 

- Đảm bảo công tác tuyên truyền trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam

- Tổ chức tuyên truyền trên website Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tân Trào, Đài phát thanh Nhà trường; tuyên truyền trực quan thông qua băng rôn, tranh ảnh cổ động; lồng ghép tuyên truyền trong quá trình tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

- Lễ Mit tinh kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2017)

- Tổ chức công trình thanh niên; kết hợp tuyên dương Sinh viên 5 tốt năm học 2015 – 2016.

+ Thời gian, địa điểm

*Công trình thanh niên: Từ 19/12/2016 đến 30/12/2016 (Có thông báo cụ thể) tại Sân Ký túc xá và khuôn viên Trường Đại học Tân Trào

*Tuyên dương Sinh viên 5 tốt: Dự kiến 09/01/2017 tại Hội trường nhà H

2. Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của sinh viên

- Triển khai thực hiện chiến dịch “Tình nguyện mùa đông”,  “Xuân tình nguyện”.

- Tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, giữ gìn môi trường cảnh quan xung quanh Nhà trường.

3. Tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ sinh viên

- Tổ chức trao quà cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn trong trường trong dịp Tết nguyên đán 2017.

- Tổ chức các sân chơi lành mạnh góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội sinh viên

- Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn – P. Chủ tịch TT Hội Sinh viên: Phụ trách chung.

- Đ/c Nguyễn Thị Thùy – UV BCH HSV: Phụ trách Lễ mít tinh kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống HSSV và Hội SV Việt Nam năm học 2016 - 2017

- Đ/c Nguyễn Văn Thành – UV BCH: Phụ trách chương trình Công trình thanh niên  

- Đ/c Đàm Xuân Quỳnh  – UV BCH: Phụ trách lễ ra quân dọn vệ sinh môi trường.

- Đ/c Phùng Tiến Thông – UV BCH: Phụ trách chương trình trao quà Tết cho HSSV nghèo.

- Đ/c Phạm Thị Lê Hương – UV BCH : Phụ trách công tác tuyên truyền.

- Đ/c Nguyễn Thị Huế Thương – Chủ nhiệm CLB Tình nguyện: Phụ trách chiến dịch Tình nguyện mùa đông và Xuân tình nguyện.

2. Các Liên chi hội

Các Liên Chi hội triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Truyền thống HSSV Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2017) của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tân Trào. Yêu cầu các tập thể, cá nhân được phân công nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:            

- TW HSV Việt Nam (B/c)

- Ban TNTH tỉnh đoàn (B/c)

- Đảng uỷ (B/c);

- Đoàn TN (P/h);

- HSV (t/h)

- LCH, CH (t/h);

- Lưu: VP.

TM. BTK HỐI SINH VIÊN TRƯỜNG

P. CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Thanh Tuấn