Thông báo về việc trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2016 - 2017
 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số: 01/TB-HSV

 

 

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Năm học 2016 - 2017

 

Căn cứ hướng dẫn số 86/TWHSV của Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam về việc thực hiện chủ đề công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 – 2017;

Thiết thực Chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống HSSV và Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2017);

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Tân Trào, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường thông báo thủ tục xét hồ sơ trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG XÉT HỌC BỔNG

1. Đối tượng: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và đang học tập tại Trường Đại học Tân Trào

2. Giá trị học bổng: 1.000.000 đồng/suất.

3. Số lượng học bổng: 05 suất.

4.  Điều kiện xét duyệt học bổng:

4.1. Điều kiện bắt buộc:

- Sinh viên chưa từng được nhận học bổng của Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam hoặc chưa được nhận học bổng hoặc trợ cấp nào của nhà trường, các cơ quan, tổ chức khác trong năm 2016 (tính đến thời điểm xét trao học bổng vào đầu tháng 12 năm 2016).

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: Gia đình là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo năm 2016. Những trường hợp khó khăn khác mà không có chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo thì cần nêu rõ và chi tiết hoàn cảnh gia đình (trong phần khai lý lịch hồ sơ).

4.2. Điều kiện ưu tiên:

* Hoàn cảnh gia đình, bản thân:

- Sinh viên có địa chỉ thường trú tại các khu vực thuộc vùng 135 trong năm 2016 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Sinh viên mồ côi cha, mẹ.

- Sinh viên có cha, mẹ, anh, chị em ruột hoặc bản thân bị bệnh, bị khuyết tật.

* Thành tích của bản thân:

- Có kết quả tốt trong học tập, nghiên cứu khoa học trong năm học 2015 – 2016.

- Có thành tích trong công tác Đoàn, Hội và phong trào học sinh, sinh viên năm học 2015 - 2016.

- Có hành động dũng cảm bảo vệ, cứu người, cứu nạn; đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

II. HỒ SƠ HỌC BỔNG

  1. Đơn đăng ký học bổng (có mẫu kèm theo)
  2. Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo (nếu có)
  3. Bằng khen hoặc giấy khen, giấy chứng nhận về thành tích học tập, thành tích cứu người cứu nạn, thành tích trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội (nếu có)
  4. Chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên photo của các sinh viên được giới thiệu

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chánh văn phòng Hội sinh viên hướng dẫn các Liên chi hội sinh viên triển khai thực hiện; tổng hợp và xét duyệt sinh viên được làm hồ sơ xét học bổng.

2. Các Liên Chi hội gửi danh sách không quá 02 sinh viên đủ điều kiện được xét học bổng về đồng chí Nguyễn Thị Thùy – Chánh văn phòng Hội sinh trước ngày 20/12/2016 (Email: nguyenthuy.hssv@gmail.com, SĐT: 0165 4086 205).

3. Thông tin chi tiết được đăng trên website Trường Đại học Tân Trào, địa chỉ: http://daihoctantrao.edu.vn

 

Nơi nhận:

- HSV Việt Nam;

- Lãnh đạo trường;

- BCH Đoàn trường;

- BCH Hội sinh viên (t/h);

- Chi hội trưởng LCH (t/h);

- Chi hội sinh viên

- Lưu VP.   

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN

P. CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thanh Tuấn

 

 

- Mẫu đơn đăng ký học bổng của quý hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

- Mẫu danh sách giới thiệu sinh viên nhận học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, năm học 2016 - 2017