I. Chức năng nhiệm vụ được giao

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình chung của nhà trường.

- Quản lý giảng viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, biên soạn chương trình giáo trình, tài liệu giảng dạy và cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

II. Danh sách giảng viên

01

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hường

Chức vụ: Phó trưởng khoa - Phụ trách khoa - Giảng viên chính.

Điện thoại: 0969.239.863

Email: huongthu688@gmail.com

02

Họ và tên:Khổng Chí Nguyện

Chức vụ: Phó trưởng khoa - Giảng viên chính.

Điện thoại:0916.732.576

Email:nguyenkc69@gmail.com

03

Họ và tên: Nguyễn Tuyết Nga

Chức vụ: Phó trưởng khoa - Giảng viên chính.

Điện thoại: 0945737088

Emai: tuyetnga.sp@gmail.com

04

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết

Chức vụ: Trưởng bộ môn Hóa- sinh- KTNN

Điện thoại:0983045661

E-mail: tuyettq71@gmail.com    

05

Họ và tên: Phạm Thục Anh

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0915 591 268

E-mail: thucanhcdtq@gmail.com

06

Họ và tên: Hoàng Thị Lệ Thương

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0983586193

Email: hoangthilethuong@gmail.com

07

Họ và tên: Vũ Quang Thọ

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0962 915 110

Email: quangthogv@gmail.com

09

Họ và tên: Trần Minh Thịnh

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0904030205

Email: tmthinhtq64@gmail.com

10

Họ và tên: Trần Thị Hồng Dung

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0949198118

Email: tranhongdungcdtq@gmail.com

11

 

Họ và tên: Trần Thị Thuý Lan

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0944 466 682

E-mail: thuylanttu@gmail.com

12

Họ và tên: Mai Thị Hiền

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0979409679

Email: maihiencdtq@gmail.com

13

Họ và tên: Nguyễn Đức Nhật

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0982215829

Email: hoahongtim.motdoichoem@gmail.com

14

Họ và tên: Quan Thị Dưỡng

Chức vụ: giảng viên

Điện thoại: 0986.053.124

Email: Duongcdsp@gmail.com

15

Họ và tên: Dương Thị Ngữ

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0988.015.621

Địa chỉ mail: duongthingu@gmail.com

16

Họ và tên: Lê Thị Thu Nga

Chức vụ: giảng viên

Điện thoại: 0977.019997

Email: lengatq2014@gmail.com

18

Họ và tên: Bùi Thị Lan

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0163 3103 938

E-mail: builan.ngoaingu@gmail.com

19

Họ và tên: Đồng Thị Xuân Dung

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0914 599 982

E-mail: dongdungtq@gmail.com

20

Họ và tên: Bùi Thị Hoàng Huệ

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0985 677 558

E-mail: hoanghuecdtq@gmail.com

21

Họ và tên: Chu Thị Hoàng Yến

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0942 818 816

E-mail: sy290110@gmail.com

22

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Lan

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0983981399

Email: nguyenlancdtq@gmail.com

23

Họ và tên: Phan Thị Lan

chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0974.257.999

Email: lansptq10@gmail.com

24

Họ và tên: Lê Thiếu Tráng

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:0912.504.010

E-mail:lttrang0466@tuyenquang.edu.vn

27

Họ và tên: Hà Thị Chuyên 

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 01656265953

Email: hoahoctro8387@gmail.com

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên