Danh mục các tạp chí Scopus
 
Tạp chí được xếp trong danh mục Scopus:

Giới thiệu với các giảng viên, nhà nghiên cứu các Tạp chí được xếp trong danh mục Scopus để xem xét gửi bài:  

Chi tiết danh mục bài báo vui lòng xem tại đây