Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học ''Phát triển chương trình đào tạo giáo viên tại các trường đại học địa phương đáp ứng yêu cầu xã hội''
 

chi tiết vui lòng xem tại đây