Thông báo hội thảo khoa học quốc gia ''Phát triển kinh tế địa phương: cơ hội, thách thức và định hướng phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0''