Thông báo số 01 hội thảo Khoa học chuyên ngành Vật lý
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số: 92/TB-ĐHTTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày  03  tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO SỐ 01

Về việc tổ chức Hội thảo Khoa học chuyên ngành Vật lý

 

Kính gửi: Các trường đại học, cao đẳng và các viện nghiên cứu

 

        Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về “Sử dụng tương tác của tia X với vật chất để xác định các tham số nhiệt động và cấu trúc của hệ lập phương pha tạp”, mã số ĐT 11.2016, Trường Đại học Tân Trào tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Sử dụng mô hình Einstein tương quan phi điều hòa tổng quát để xây dựng các hệ thức về tham số nhiệt động trong phổ XAFS phi điều hòa”.

        1/ Mục đích: Nhằm tham vấn, trao đổi với các nhà khoa học về cơ sở lý thuyết và thực nghiệm của phổ cấu trúc tinh tế của hấp thụ tia X (Phổ XAFS), mô hình Einstein tương quan phi điều hòa, áp dụng đối với vật chất có cấu trúc tinh thể.

        2/ Thời gian, địa điểm

        - Thời gian: 01 ngày, dự kiến tháng 12/2017.

        - Địa điểm: Trường Đại học Tân Trào, Yên Sơn, Tuyên Quang.

        3/ Nội dung hội thảo

        Hội thảo tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

        - Cơ sở lý thuyết và thực nghiệm của phổ cấu trúc tinh tế của hấp thụ tia X (Phổ XAFS),

        - Nghiên cứu và mở rộng mô hình Einstein tương quan phi điều hòa để xây dựng các hệ thức phụ thuộc nhiệt độ của các tham số nhiệt động, các cumulant đối với các tinh thể có cấu trúc lập phương nguyên chất và pha tạp.

        - Các nội dung khác về lĩnh vực vật lý lý thuyết có liên quan.

        4/ Thời hạn gửi bài và quy định bài viết

        - Thời gian gửi bản tóm tắt: Trước ngày 10/11/2017;

        - Thời gian gửi bài toàn văn: Trước ngày 05/12/2017;

        - Quy định bài viết: Bài viết ghi rõ tên tác giả, địa chỉ email, đơn vị công tác, học hàm học vị;

        Bản Tóm tắt: Khoảng 200-300 từ bằng tiếng Việt và tiếng Anh, ít nhất có 05 từ khóa.

        Bài viết toàn văn: Không quá 12 trang, bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng 1,5, cỡ trang in A4, canh lề trái 3cm, phải 2cm, trên 2cm, dưới 2cm

        Địa chỉ gửi báo cáo tóm tắt và toàn văn: duc.xafs@gmail.com.

Ghi chú: Đại biểu tham dự không phải nộp lệ phí và được nhận kinh phí báo cáo của đề tài tại Hội thảo. Đại biểu ở xa được bố trí chỗ nghỉ. Đại biểu được mời báo cáo sẽ được đưa đón theo kinh phí do ban tổ chức Hội thảo bố trí.

        Trường Đại học Tân Trào kính mời các nhà khoa học, các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu gửi báo cáo tham gia Hội thảo khoa học.

        Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở KH&CN T.Quang;

- Lãnh đạo trường ĐH Tân Trào;

- Thành viên đề tài;

- Lưu: VT; QLKH&HTQT.                              

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Nguyễn Bá Đức