Thông báo số 02 hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành ''Phát triển năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông''