Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế ''Phát triển năng lực giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa''