Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học '' Phát triển chương trình đào tạo giáo viên tại các trường đại học địa phương đáp ứng yêu cầu xã hội''
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số: 138 /TB-ĐHTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày  15  tháng 10  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển chương trình đào tạo giáo viên tại các trường đại học địa phương đáp ứng yêu cầu xã hội”

 

Thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh về: “Phát triển chương trình đào tạo giáo viên các bậc học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu xã hội”, mã số: ĐT.12-2016 do TS. Nguyễn Khải Hoàn làm chủ nhiệm, Trường Đại học Tân Trào tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát triển chương trình đào tạo giáo viên tại các trường đại học địa phương đáp ứng yêu cầu xã hội”.

1. Mục đích Hội thảo

Nhằm tham vấn ý kiến các nhà khoa học, quản lý các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; các cơ sở giáo dục, các trường thực hành sư phạm về các giải pháp phát triển chương trình đào tạo giáo viên tại các trường đại học địa phương đáp ứng yêu cầu xã hội.

2. Thời gian, địa điểm

Dự kiến: Thời gian 1 ngày ( 03/02/2018) tại Trường Đại học Tân Trào

3. Nội dung Hội thảo

Hội thảo tập trung một số nội dung cụ thể sau:

- Giải pháp để phát triển CTĐT giáo viên tại các trường đại học địa phương đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung chương trình GDPT sau năm 2018;

- Xây dựng, phát triển CTĐT giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, mầm non;

- Sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo giáo viên với các cơ sở thực hành, thực tập sư phạm trong việc đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non;

- Yêu cầu kỹ năng nghề nghiệp đối với sinh viên sư phạm để đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông, mầm non;

- Nâng cao năng lực của giảng viên đại học trong việc phát triển CTĐT đáp ứng yêu cầu xã hội.

4. Thời hạn gửi bài và hướng dẫn viết bài

Thời gian nộp bài tóm tắt: Trước ngày 05/12/2017.

- Thời gian nộp tài toàn văn : Trước ngày 05/01/2017.

- Ghi chú: Tóm tắt gồm: Nhan đề bài viết; tên tác giả; email; đơn vị công tác; số điện thoại liên lạc; 3- 5 từ khóa của bài viết. Tóm tắt viết bằng 2 thứ tiếng (Tiếng Anh và Tiếng Việt); nội dung chính của tóm tắt khoảng 200-300 từ. Bài viết toàn văn không quá 5.000 từ (khoảng 10 trang A4), font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng 1.5 line.

5. Địa chỉ liên hệ và gửi báo cáo :

- Bài viết gửi về địa chỉ Email của Ban tổ chức: doancuc1987@gmail.com; baotrangvk@gmail.com; buianhtuyettq@gmail.com. Để biết thêm thông tin về Hội thảo, xin liên hệ với: TS. Đoàn Thị Cúc, Phó Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học, điện thoại: 0979.251.987.

- Mọi thông tin của Hội thảo kính mời các nhà khoa học xem tại Website: daihoctantrao.edu.vn 

Trường Đại học Tân Trào trân trọng kính mời các tổ chức, các nhà khoa học, các giảng viên, cán bộ nghiên cứu; cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục gửi báo cáo tham dự Hội thảo khoa học.

          Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, Ban CNĐT.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

PGS.TS Nguyễn Bá Đức