Thư mời viết bài cho tạp chí Yersin, trường đại học Yersin Đà Lạt