Trường ĐHTT dự kiến chỉnh sửa, bổ sung một số ND trong QC CTNB giai đoạn 2019-2021, đề nghị các đơn vị, cá nhân xem và góp ý, chuyển về TT BD&PTNN trước ngày 30 tháng 8 năm 2019