DSSV hệ Đại học chính quy hưởng hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập theo nghị quyết 34 của HĐND tỉnh Tuyên Quang hcoj kỳ II năm học 2018-2019
 

DANH SÁCH SV HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
HƯỞNG HỖ TRỢ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
THEO NGHỊ QUYẾT 34 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018 - 2019

(Kèm theo Quyết định số 1300/QĐ-ĐHTTr ngày 24 tháng 10 năm 2019
của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Khoa

Xếp loại

1

Nguyễn Thị Thùy

15/03/1998

ĐH T.học C K16-20

GD Tiểu học

Xuất sắc

2

Lê Văn Thi

15/07/1998

ĐH T.học C K16-20

GD Tiểu học

Giỏi

3

Ma T.Thu Thuỷ

25/11/1998

ĐH T.học C K16-20

GD Tiểu học

Giỏi

4

Vũ T.Hương Quỳnh

28/09/1998

ĐH T. học A K16-20

GD Tiểu học

Giỏi

5

Nguyễn T.Thu Chang

02/3/1998

ĐH T.học B K16-20

GD Tiểu học

Giỏi

6

Nguyễn Thị Chữ

09/06/1997

ĐH T.học B K16-20

GD Tiểu học

Giỏi

7

Phạm T.Thùy Linh

06/06/1998

ĐH T.học C K16-20

GD Tiểu học

Giỏi

8

Trần Hoài Ly

04/01/1998

ĐH T.học B K16-20

GD Tiểu học

Giỏi

9

Ma Thị Minh Thu

06/04/1998

ĐH T. học C K16-20

GD Tiểu học

Giỏi

10

Nguyễn T. Khánh Linh

07/12/1998

ĐH T.học C K16-20

GD Tiểu học

Giỏi

11

Bùi Hương Mai

10/07/1998

ĐH T.học C K16-20

GD Tiểu học

Giỏi

12

Trần Thị Thanh

13/7/1998

ĐH T.học C K16-20

GD Tiểu học

Giỏi

13

Vũ T. Mai Hương

19/10/1998

ĐH T. học B K16-20

GD Tiểu học

Giỏi

14

Hà Thị Thu Trang

05/01/1998

ĐH T.học B K16-20

GD Tiểu học

Giỏi

15

Vũ Phương Thanh

27/10/1998

ĐH T.học A K16-20

GD Tiểu học

Giỏi

16

Lâm T.Thu Thảo

16/04/1998

ĐH T.học A K16-20

GD Tiểu học

Giỏi

17

Đàm Thị Duyệt

26/01/1998

ĐH T.học C K16-20

GD Tiểu học

Giỏi

18

Ma T. Nhật Quyên

18/2/1998

ĐH T.học B K16-20

GD Tiểu học

Giỏi

19

Dương Thị Yến

04/04/1998

ĐH T. học B K16-20

GD Tiểu học

Giỏi

20

Nguyễn Quốc Khánh

19/05/1998

ĐH T.học C K16-20

GD Tiểu học

Giỏi

21

Hoàng Thị Hiên

25/12/1997

ĐH T.học A K16-20

GD Tiểu học

Giỏi

22

Nguyễn Thu Trang

28/08/1998

ĐH T. học C K16-20

GD Tiểu học

Giỏi

23

Chu Thị Ngọc

06/07/1998

ĐH T. học A K16-20

GD Tiểu học

Giỏi

24

Sấn Ngọc Ánh

16/05/1998

ĐH T.học A K16-20

GD Tiểu học

Giỏi

25

Vi Thị Chang

04/02/1998

ĐH T.học A K16-20

GD Tiểu học

Giỏi

26

Đặng Bích Ngọc

15/05/1998

ĐH T.học A K16-20

GD Tiểu học

Giỏi

27

Phạm Minh Xuân

20/07/1998

ĐH T.học C K16-20

GD Tiểu học

Giỏi

28

Đoàn Khánh Như

09/02/1999

ĐH T.học A K17-21

GD Tiểu học

Xuất sắc

29

La T. Thúy Hiền

09/01/1999

ĐH T.học A K17-21

GD Tiểu học

Xuất sắc

30

Nguyễn Bùi Minh Đức

19/10/1999

ĐH T.học B K17-21

GD Tiểu học

Giỏi

31

Nguyễn Cẩm Vân

16/3/1999

ĐH T.học B K17-21

GD Tiểu học

Giỏi

32

Hà Thị Thảo

07/09/1999

ĐH T.học A K17-21

GD Tiểu học

Giỏi

33

Lê Thu Liễu

22/5/1998

ĐH T. học A K17-21

GD Tiểu học

Giỏi

34

Nguyễn Thị Loan

10/02/1999

ĐH T.học A K17-21

GD Tiểu học

Giỏi

35

Đặng T. Bích Thu

26/8/1999

ĐH T. học A K17-21

GD Tiểu học

Giỏi

36

Trương Thúy Xuân

21/5/1999

ĐH T. học A K17-21

GD Tiểu học

Giỏi

37

Bàn T. Ngọc Anh

01/02/2000

ĐH T. học K18-22

GD Tiểu học

Giỏi

38

Bùi Mai Hương

01/01/2000

ĐH T. học K18-22

GD Tiểu học

Giỏi

39

Quan T. Tố Uyên

15/11/2000

ĐH T. học K18-22

GD Tiểu học

Giỏi

40

Nguyễn Thị Loan

13/02/2000

ĐH T. học K18-22

GD Tiểu học

Giỏi

41

Hoàng T. Phương Thanh

08/3/2000

ĐH T. học K18-22

GD Tiểu học

Giỏi

42

Lã Thu Hiền

32/4/2000

ĐH T. học K18-22

GD Tiểu học

Giỏi

43

Bùi Bích Phượng

12/01/1998

ĐH M.non K16-20

GD Mầm non

Xuất sắc

44

Nguyễn T.Thúy Ngân

22/09/1998

ĐH M.non K16-20

GD Mầm non

Giỏi

45

Đinh Thị Thảo

28/04/1998

ĐH M.non K16-20

GD Mầm non

Giỏi

46

Nguyễn Kim Ngân

07/09/1998

ĐH M.non K16-20

GD Mầm non

Giỏi

47

Phạm Thủy Tiên

28/04/1998

ĐH M.non K16-20

GD Mầm non

Giỏi

48

Triệu Vân Anh

15/12/1996

ĐH M.non K16-20

GD Mầm non

Giỏi

49

Nông Thị Kim Chi

22/02/1998

ĐH M.non K16-20

GD Mầm non

Giỏi

50

Vũ Kiều Hoa

30/03/1998

ĐH M.non K16-20

GD Mầm non

Giỏi

51

Bàn Thị Tuyền

03/10/1997

ĐH M.non K16-20

GD Mầm non

Giỏi

52

Đặng Thị Hương

20/01/1996

ĐH M.non K16-20

GD Mầm non

Giỏi

53

Phạm Thị Thùy

22/12/1998

ĐH M.non K16-20

GD Mầm non

Giỏi

54

Bùi Trần Hồng Hải

09/09/1998

ĐH M.non K16-20

GD Mầm non

Giỏi

55

Vương Thị Hoa

21/03/1997

ĐH M.non K16-20

GD Mầm non

Giỏi

56

Hà Thị Huyền Trang

16/03/1998

ĐH M.non K16-20

GD Mầm non

Giỏi

57

Lương Minh Ánh

29/10/1998

ĐH M.non K16-20

GD Mầm non

Giỏi

58

Nguyễn Thị Thảo

29/08/1997

ĐH M.non K16-20

GD Mầm non

Giỏi

59

Lý Thị Mai

30/10/1998

ĐH M.non K16-20

GD Mầm non

Giỏi

60

Nguyễn Thanh Mai

28/3/1986

ĐH M.non A K17-21

GD Mầm non

Giỏi

61

Nguyễn T. Thanh Xuân

26/10/1999

ĐH M.non A K17-21

GD Mầm non

Giỏi

62

Đinh Kim Bình

14/4/1999

ĐH M.non A K17-21

GD Mầm non

Giỏi

63

Nguyễn Minh Hiếu

14/1/1999

ĐH M.non B K17-21

GD Mầm non

Giỏi

64

Dương T. Kim Sáng

28/10/2000

ĐH M.non K18-22

GD Mầm non

Giỏi

65

Hà Thị Nguyệt

22/04/2000

ĐH M.non K18-22

GD Mầm non

Giỏi

66

Hoàng Mạnh Hồng

23/04/1997

ĐHSPToán-Lý K16-20

Khoa học Cơ bản

Giỏi

67

Trần Thị Ban

23/2/1997

ĐH Văn – TT K16-20

Khoa học Cơ bản

Xuất sắc

68

Nguyễn Thế Duy

10/10/2000

ĐHSP Toán Lý K18-22

Khoa học Cơ bản

Giỏi

69

Lý Thị Thiết

27/10/1997

ĐHQLĐĐ K16-20

NL- Ngư nghiệp

Giỏi

70

Nguyễn Mạnh Nam

17/3/1981

ĐHQLĐĐ K16-20

NL- Ngư nghiệp

Giỏi

71

Lý Văn Tuyên

15/3/1998

ĐH QLĐĐK16-20

NL- Ngư nghiệp

Giỏi

72

Lê Thị Kiều Trang

17/08/1998

ĐH KTTH A K16-20

Kinh tế & QTKD

Giỏi

73

Vũ Ánh Quyên

06/11/1998

ĐH KTTH A K16-20

Kinh tế & QTKD

Giỏi

74

Lại Minh Huyền

06/10/1998

ĐH KT TH A K16-20

Kinh tế & QTKD

Giỏi

75

Triệu Thị Hằng

23/01/1998

ĐH KT TH B K16-20

Kinh tế & QTKD

Giỏi

76

Đặng T.Phương Túc

19/08/1998

ĐH KT TH B K16-20

Kinh tế & QTKD

Giỏi

77

Phùng Ngọc Bích

26/02/1998

ĐH KT TH B K16-20

Kinh tế & QTKD

Giỏi

78

Kim T. Thủy Tiên

06/07/1997

ĐH KT THAK2(16-20)

Kinh tế & QTKD

Giỏi

79

Trần Thu Uyên

22/10/1998

ĐH KTTH AK2(16-20)

Kinh tế & QTKD

Giỏi

80

Hoàng Thị Miền

12/06/1999

ĐH CTXH K17-21

TL GD &  CTXH

Xuất sắc

81

Phạm T.Thanh Hoa

28/12/2000

ĐH CTXH K18-22

TLGD&  CTXH

Giỏi

82

Hoàng Thị Sỹ

22/07/1999

ĐH CTXH K17-21

TL GD &CTXH

Giỏi

 

( Ấn định danh sách gồm có 82 sinh viên)