Thông báo kênh tiếp nhận nhu cầu cần hỗ trợ của thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2019
 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
***
Số: 34- TB/HSV

 

 

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 5 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu cần hỗ trợ của thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2019

 

Thực hiện Kế hoạch số 10 - KH/TWHSV ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Tân Trào thông báo Kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu cần hỗ trợ của thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2019, cụ thể như sau:

- Các kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu cần hỗ trợ của thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam quản lý

+ Trang đăng ký trực tuyến: http://hotro.tsmt.org

+ Hotline: 0523.75.75.75 hoặc 0523.76.76.76

+ Fanpage Hội Sinh viên Việt Nam.

- Các kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu cần hỗ trợ của thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia do Hội Sinh viên Trường Đại học Tân Trào quản lý:

+ Đăng ký trực tiếp tại văn phòng Hội Sinh viên Trường Đại học Tân Trào, km6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

+ Fanpage Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Tân Trào.

+ Hotline: 0987823788 (Cô Bàn Thị Hương Lan – Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Trường).

BCH Hội Sinh viên Trường Đại học Tân Trào trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy (B/c)

- Đoàn Trường (B/c);

- TTTT-TV (p/h);

- Liên chi hội trực thuộc (T/h);

- Lưu: VPH.

 

TM. BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân