Thông báo phối hợp tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạycủa giảng viên năm học 2019-2020 (đợt 1)
 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tuyên Quang, ngày 03 tháng 01 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v phối hợp tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học

về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2019-2020 (đợt 1)

 

         Thực hiện Kế hoạch số 417/KH-ĐHTTr ngày 12/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2019-2020;

Với mục tiêu đổi mới công tác tổ chức quản lý đào tạo để nâng cao chất lượng dạy và học, Nhà trường thông báo tới các đơn vị phòng, khoa, trung tâm, bộ môn hình thức tổ chức việc lấy ý kiến phản hồi từ hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2019-2020 (đợt 1) như sau:

Thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi từ hoạt động giảng dạy của giảng viên bằng công cụ khảo sát trực tuyến. Phiếu trưng cầu ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên được gắn trên website của Trường Đại học Tân Trào (www.daihoctantrao.edu.vn). Cụ thể:

1- Khoa Kinh tế - QTKD theo đường link:

https://forms.gle/QzED2nJqoQGKZ64WA

2- Khoa Khoa học cơ bản theo đường link:

https://forms.gle/b8CzXwgRKZxJJUA4A

3- Khoa Giáo dục Tiểu học theo đường link:

https://forms.gle/BMHmYn3nw8YrSDST9

4- Khoa Giáo dục Mầm non theo đường link:

https://forms.gle/3KFWMLL6UckSoYpC8

5- Khoa Văn hóa - Du lịch theo đường link:

https://forms.gle/mvp7CsW2GgRVe8o89

6- Khoa Công tác xã hội & TLGD theo đường link:

https://forms.gle/cEBufwLMNjbMSqXd6

Thời gian triển khai từ ngày: 08/01/2020 đến hết ngày 17/01/2020.

Công tác trưng cầu ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên là nhiệm vụ bắt buộc, yêu cầu mỗi sinh viên phải có ý thức, trách nhiệm thực hiện, cung cấp các thông tin một cách trung thực, khách quan, công bằng và có thái độ đúng mực trong việc cung cấp thông tin phản hồi. Nếu sinh viên thực hiện không nghiêm túc nhiệm vụ này, sẽ bị trừ điểm rèn luyện ở mục 2 khoản a về ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy định trong nhà trường.

Đề nghị Lãnh đạo các khoa, cố vấn học tập/giáo viên chủ nhiệm các lớp và toàn thể sinh viên phối hợp thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường;

- Các khoa, bộ môn (t/h);                               

- Lưu VT, KT.                                 

   

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Thị Phương Lý