Tổ chức học tập môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên năm học 2018 – 2019
 
Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên là nội dung học tập đặc thù trong các trường Đại học, Cao đẳng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Năm nay, khóa học Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên hệ Đại học chính quy khoá 2017 – 2021 năm học 2018 – 2019 tại Trường Đại học Tân Trào kéo dài từ ngày 10/12/2018 đến ngày 06/01/2019; 235 sinh viên sẽ học những nội dung chương trình Giáo dục quốc phòng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 

Để hoàn thành tốt cho khóa học Giáo dục Quốc Phòng - An ninh, hệ thống các trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học đã được nhà trường trang bị đầy đủ, các học phần lý thuyết và thực hành sinh viên đều được học tại cơ sở 3 Trường Đại học Tân Trào.

235 sinh viên hệ Đại học niên khóa 2017 - 2021 tham gia buổi Khai mạc khóa học GDQP - AN năm học 2018 - 2019

Khóa học nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về quốc phòng và an ninh; truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân; có kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự, kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

Sinh viên học các học phần lý thuyết và thực hành tại Cơ sở 3 Trường Đại học Tân Trào 

Sinh viên tham gia lao động ngoài giờ học 

Trong những năm qua, công tác giáo dục quốc phòng cho sinh viên được Trường Đại học Tân Trào đặc biệt quan tâm; đây không chỉ là một nội dung giáo dục theo quy định mà qua hoạt động này bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, kiến thức quốc phòng an ninh của sinh viên nhà trường đã được bồi dưỡng, nâng cao.

Tin - Ảnh: Trung tâm Thông tin - Thư viện
Các tin bài mới hơn