Tuyển sinh bồi dưỡng cấp chứng chỉ Kế toán trưởng
 

   UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 245/TB-ĐHTTr

 

                   Tuyên Quang, ngày 25 tháng 11  năm 2018

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG, CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

Trường Đại học Tân Trào phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên mở lớp đào tạo, cấp chứng chỉ “Kế toán trưởng” như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

 - Cán bộ đang làm công tác Kế toán tại các đơn vị Hành chính sự nghiệp - Kế toán nhà nước, các đơn vị thuộc khối doanh nghiệp,…

-  Người có bằng tốt nghiệp các nghành Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Kiểm toán và người học có nhu cầu.

2. Phương thức đào tạo: Tập trung hoặc vừa làm vừa học (học thứ 7, chủ nhật)

3. Thời gian, địa điểm đào tạo

- Thời gian (dự kiến): Khai giảng ngày 25/12/2018

-  Địa điểm: tại trường Đại học Tân Trào

4. Kinh phí đào tạo (dự kiến):

- Kinh phí đào tạo: 3.000.000đ/học viên (Áp dụng đối với lớp học có 50 học viên trở lên).

5. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký học (theo mẫu) 

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp.

- Bản sao photo giấy chứng minh nhân dân;

- 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ và tên ngày sinh ở mặt sau của ảnh).

6 . Liên hệ đăng ký và làm thủ tục:

- Trung tâm Bồi dưỡng và Phát triển nghề nghiệp (P205 - Nhà A), Trường Đại học Tân Trào - Tuyên Quang.

- Số điện thoại: 02073.890.556 (trong giờ hành chính) - 0918.417.983 (đ/c Hoa)

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường;

- Các đơn vị HCSN, Khối DN(p/h);

- Lưu: VT, TTBD&PTNN

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

TS. Nguyễn Khải Hoàn