Tuyển sinh bồi dưỡng , cấp chứng chỉ Kỹ thuật chế biến món ăn
 

   UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 248 /TB-ĐHTTr

 

                    Tuyên Quang, ngày 3 tháng 12  năm 2018

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG, CẤP CHỨNG CHỈ

KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

 

Trường Đại học Tân Trào phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương Mại mở lớp đào tạo, cấp chứng chỉ sơ cấp “Kỹ thuật chế biến món ăn” như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Sinh viên, giáo viên ngành Giáo dục Mầm non,

- Người học có nhu cầu.

2. Phương thức đào tạo: Tập trung hoặc vừa làm vừa học (học thứ 7, chủ nhật)

3. Thời gian, địa điểm đào tạo

- Thời gian (dự kiến): Khai giảng ngày 12/1/2019

-  Địa điểm: tại trường Đại học Tân Trào

4. Kinh phí đào tạo (dự kiến):

- Kinh phí đào tạo: 2.300.000đ/học viên (Áp dụng đối với lớp học có 50 học viên trở lên).

5. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký học (theo mẫu) 

- Bản sao photo giấy khai sinh.

- Bản sao photo giấy chứng minh nhân dân;

- 02 ảnh 4x6 (ghi rõ họ và tên ngày sinh ở mặt sau của ảnh).

6 . Liên hệ đăng ký và làm thủ tục:

- Trung tâm Bồi dưỡng và Phát triển nghề nghiệp (P205 - Nhà A), Trường Đại học Tân Trào - Tuyên Quang.

- Số điện thoại: 02073.890.556 (trong giờ hành chính) - 0918.417.983 (đ/c Hoa).

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường;

- Các đơn vị, cơ sở giáo dục (p/h);

- Lưu: VT, TTBD&PTNN

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

TS. Nguyễn Khải Hoàn